Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti : Ing Martin Fuchsberger - ECOMED

Ulica a číslo : Dlhá 95

Mesto a PSČ : Žilina

Štát : Slovensko

IČ: 11 94 32 54

DIČ: 1020492693

Zodpovedná osoba a kontakt

Ing. Martin Fuchsberger : 041/5006744

Pracovná doba 8:00-16:00

1) O registrácii

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED a

nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových

e-mailov z internetového obchodu firmy Ing. Martin FUchsberger - ECOMED. Ponukové e-maily budú zasielané

maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania

noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese : ecomed@ecomed.sk, alebo na uvedenej

pevnej adrese. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom

doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky

zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a

povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami,

vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je

kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi

zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v

týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného

tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom

dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto

čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto

obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená

do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov

spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom.

V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol

skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo

sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom

prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných

prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať "pracovný čas", mimo túto dobu po

dohode. Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou GLS Slovakia. 

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 8,00, - EUR bez DPH. 

Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre

prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle

prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere

spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo

zjavné pri odovzdaní! Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 8,00 EUR bez DPH

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci

zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte

alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a

nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 40

kg. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena

prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je

možná iba pri prevzatí! POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska,

uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná

lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená

o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

 

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"),

má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu

odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie

je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To

neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám

spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa

považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže

opak. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má

spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje

predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu

nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie

od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s

prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v

prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko,

čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo

spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.

Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu

škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu

preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne

vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod). Právo na odstúpenie od zmluvy

spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv: na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred

uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách

finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho

alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 

na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 

na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii. 

 

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní

vznikajú.

 

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.

Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri

dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas

prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na

dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a

to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o

prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

 

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene

dopravy. platba dopredu - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar

budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri

prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.  osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere. 


10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného

poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

 

11) Reklamačný poriadok

 

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení

závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať : 

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu -

Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED, Dlhá 95, 010 09 Žilina. Preprava je hradená stranou kupúceho. 

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri 

dodávke. K tovaru  priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas 

prepravy dôjsť k  polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na 

dobierku, v takom  prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru 

obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu 

prípadnému  poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K 

tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list 

a iné.  Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a 

škôd z  neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou 

manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na 

reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U 

zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O 

vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete 

informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním 

obchodných podmienok.Produkty

Novinky

Formuláre a prihlísenie

Zverejnené 13.11.2018 8:29

Anketa

Uvítali by ste možnosť údržby a kalibrácie Vašich pipiet priamo na Vašom pracovisku ?
Interakt. katalóg

Pre prezeranie interaktívneho katalógu kliknite prosím na ikonu nižšie. Katalog